Badania

Najlepsze pomysły są często oczywiste. Na przykład, nasz kwestionariusz Lumina Spark mierzy oddzielnie introwersję i ekstrawersję. Możesz być zaskoczony, że większość innych narzędzi tego nie robi.

W Luminie Learning widzimy wartość w osobnym mierzeniu obu końców skali w sposób równie pozytywny, unikając ryzyka stronniczości oceny, która jest tak powszechna w wielu narzędziach.

Ewolucja Luminy Learning

Grecy stworzyli teorię temperamentu, dzieląc ludzi na cztery typy — flegmatyków, melancholików, sangwiników i choleryków. Można ją uznać za teorię osobowości zgodną ze stanem wiedzy w tamtym czasie, opartą raczej na tym, co Grecy wiedzieli o ciele niż o umyśle.

Z perspektywy czasu Eysenck wykazał, że Grekom udało się zidentyfikować dwa czynniki, które zostały empirycznie zweryfikowane w Wlk.5. Lumina Spark określa te czynniki jako Introwersja/Ekstrawersja oraz Reaktory ryzyka/Reaktory nagrody.
Teoria osobowości Junga (1921) była znaczącym ulepszeniem teorii temperamentów i przez wiele dziesięcioleci służyła organizacjom jako praktyczny model zwiększania świadomości siebie. Podobnie jak Grecy, Jung zidentyfikował czynnik introwersji i ekstrawersji oraz dwa dodatkowe czynniki, które określił jako odczuwanie/myślenie i intuicja/percepcja.

Jego praca opierała się jednak na studiach przypadków i anegdotycznych obserwacjach, a nie na analizie statystycznej. Ogromną zasługą Junga jest to, że już w 1921 roku jego teoria poprawnie zidentyfikowała to, co później zostało zatwierdzone jako trzy czynniki Wielkiej Piątki. Lumina Spark nazwała je Introwersja/Ekstrawersja, Zorientowanie na ludzi/Zorientowanie na wynik oraz Globalne myślenie/Twarde stąpanie po ziemi.
W 1936 roku Allport i Odbert stworzyli bazę ponad 4,500 słów, próbując znaleźć podstawowe składniki osobowości. W latach czterdziestych Raymond Cattell kontynuował tę ideę i doszedł do wniosku, że 16 czynników definiuje osobowość. Fiske (1949) znalazł i udowodnił błędy w analizie Cattella. Fiske doszedł do wniosku, że pięć czynników może tłumaczyć różnice w ludzkiej osobowości, chociaż Eysenck opowiadał się za trzema czynnikami, a Ashton za sześcioma.

Jednak dopiero w latach 50-tych, kiedy Tupes i Christal kontynuowali tę pracę, oficjalnie narodziła się pierwsza wersja modelu Wlk.5. Ich praca została powtórzona przez Normana w 1963 roku i model Wlk.5 rozpoczął swój powolny marsz w kierunku stania się powszechnie akceptowaną taksonomią dla naukowców badających osobowość.
Lata 60-te i 70-te to nie były dobre czasy dla badań nad osobowością, ponieważ behawioryści i inni naukowcy odrzucili teorię osobowości (patrz atak Mischela z 1968 roku na teorię cech). Jednak w świecie biznesu zastrzeżenia Mischela miały niewielki wpływ i praktycy nadal stosowali popularne podejście jungowskie. Biznes zawsze był bardziej zainteresowany tym, „co działa", niż dążeniem do najlepszego akademickiego podejścia!

Myers i Briggs przyjęli trzyczynnikowy model Junga i dodali dodatkowy czynnik, aby pokryć cztery czynniki Wielkiej Piątki. Digman i DeYoung osobno znaleźli dwa czynniki wyższego rzędu, które uprościły Wielką Piątkę do dwóch domen. Musek połączył wszystkie pięć czynników w jeden ogólny czynnik osobowości, co jest bardziej kontrowersyjne. Akademicko interesujący „Big One" znalazł niewiele praktycznych zastosowań. Wszystkie te badania sugerują, że fala akademicka powróciła do badań nad osobowością, obalając obawy Mischela z jałowych lat 60.
W latach 80-tych i 90-tych Wielka Piątka stała się teorią wybraną przez naukowców, z modelem Costy i McCrae'a na czele (1992). Costa i McCrae ustanowili złoty standard dla badań akademickich wykorzystujących Wlk.5. Lumina Spark została zaprojektowana w celu zintegrowania najlepszych praktyk zidentyfikowanych w szeregu modeli Wlk.5 i Junga do zastosowania w selekcji i rozwoju w organizacjach.

W szczególności Lumina Spark miała na celu zachowanie korzyści ustanowionych przez podejście jungowskie - jednakowe docenianie obu końców każdej biegunowości, bez uciekania się do typologizowania („nie wylewaj dziecka z kąpielą"). Lumina Spark została opracowana na podstawie badań empirycznych Wlk.5, a jednocześnie zapewniła praktyczne spojrzenie jungowskie, dzięki któremu można nadać sens swojej osobowości. W 2009 roku model Lumina Spark został osadzony na platformie Luminy Learning opartej na chmurze, dzięki czemu innowacyjne rozwiązania cyfrowe stały się dostępne dla klientów na całym świecie.

Nie zmuszaj do wyboru

Jedną z unikalnych cech kwestionariusza Lumina Spark jest to, że mierzy on oba końce każdej polaryzacji osobno. Natomiast większość instrumentów jungowskich zadaje pytania typu: „Czy wolisz chodzić na imprezy, czy zostać w domu i poczytać książkę?". Ten „wymuszony wybór" oznacza, że osoba musi zadeklarować się jako ekstrawertyk (bywalec imprez) albo introwertyk (miłośnik książek). Ten wymuszony wybór jest w rzeczywistości wyborem fałszywym.

W Luminie Spark nie oczekuje się dokonania fałszywego wyboru. Każdy koncept z obu końców polaryzacji jest oceniany przez osobne pytanie. Tak więc osoba może zadeklarować, że lubi chodzić na imprezy i lubi siedzieć w domu i czytać książki (lub nie lubi żadnej z tych rzeczy). Stosuje się pięciopunktową skalę Likerta, aby zapewnić jednostce więcej możliwości odpowiedzi, dzięki czemu może precyzyjnie wyrazić swoje poglądy.

Cała twoja osobowość, przez cały czas

Istnieje wiele badań, które pokazują, że możliwość rozwoju i integracji obydwu końców polaryzacji jest bardzo korzystna dla rozwoju ludzi w organizacjach. Lumina Learning pomaga na przykład zobaczyć, jak możesz łączyć swoje zorientowanie na ludzi z dążeniem do osiągania wyników.

Poprzez pomiar 3 Person (Naturalna, Codzienna i Przesadzona), Lumina Learning tworzy jeden portret, który ujawnia całą twoją osobowość, eliminując potrzebę dodatkowych testów i modeli.

Zamiast mierzyć jeden koniec polaryzacji w trybie codziennym i przeciwny koniec w trybie przesadzonym (część twojej osobowości, czasami), Lumina Learning mierzy wszystkie trzy Persony na obu końcach polaryzacji - całą twoją osobowość, przez cały czas.

Poznaj naszą globalną społeczność

Lumina Learning to globalna społeczność wykwalifikowanych ekspertów i praktyków działających w ponad 40 krajach na całym świecie.

Porównanie czynników Junga, Wlk. 5 i Luminy

Jung / 4 wymiary Wlk. 5 / 5 wymiarów Lumina Spark / 10 wymiarów
Introwersja ALBO Ekstrawersja / I lalbo E Ekstrawersja / E+ do E- Ekstrawersja E+ / Introwersja E-
Odczuwanie ALBO Myślenie / F albo T Ugodowość / A+ do A- Zorientowanie na ludzi A+ / Zorientowanie na wyniki A-
Intuicja ALBO Percepcja / N albo S Otwartość na doświadczenia / O+ do O- Globalnie Myślący O+ / Twardo stąpający po ziemi O-
Ocenianie ALBO Obserwacja / J albo P Sumienność / C+ do C- Zdyscyplinowany C+ / Wiedziony inspiracją C-
Zazwyczaj nie mierzone Neurotyczność / N+ do N- Reaktor ryzyka N+ / Reaktor nagrody N-

Założenia Jungowskie vs. Lumina Spark

Lewa kolumna przedstawia założenia jungowskie, które były używane przez kilka dekad. Kontrastujące twierdzenia Wlk.5 i Luminy Spark zostały przedstawione w prawej kolumnie.
Założenia jungowskie Najnowsze badania empiryczne Lumina Spark / Wlk.5
Do zdefiniowania osobowości można użyć czterech czynników. Te cztery czynniki są „bimodalne" i jednostka musi znajdować się na jednym końcu polaryzacji, tzn. musi być albo introwertykiem, albo ekstrawertykiem (i nie może być jednym i drugim). Do zdefiniowania osobowości potrzebnych jest pięć czynników (nie cztery). Czynniki te nie są „bimodalne", tylko tworzą rozkład „normalny". Co więcej, nowoczesne badania, takie jak „Teoria aktywacji cech" Tetta, sugerują, że jednostka może posiadać kontrastujące cechy w różnych kontekstach i obalają nadmierne uproszczenia typologizacji. Lumina Spark zakłada, że jednostka może być zarówno introwertyczna, jak i ekstrawertyczna w różnych sytuacjach.
Każdy z czterech czynników ma dwie polaryzacje.

Jednostka jest przypisana tylko do jednego z biegunów w każdym z czterech czynników. Dla niektórych osób przyporządkowanie to jest wyraźne i faktycznie są one silnie związane z jednym biegunem. Jednak w przypadku niektórych osób, których wynik będzie bliższy środkowi, odczytanie ich typu jest mniej jednoznaczne.

Pomimo to, po przyporządkowaniu, każda jednostka zostanie umieszczona w komórce macierzy 4x4, składającej się z 16 typów osobowości.
W ramach każdego z pięciu czynników znajdują się podczynniki, które Lumina Learning określa mianem „cech". Jednostki mogą uzyskać wynik w dowolnym miejscu na kontinuum. Koncepcja „typu" opisana przez Junga jest po prostu nieuzasadniona empirycznie.

Wymuszanie podziału na typy w środku czynnika o rozkładzie normalnym ma niezamierzone konsekwencje w postaci osłabienia rzetelności badania/badania ponownego szesnastu typów. Mówiąc prościej, jeśli wypełniając kolejny raz kwestionariusz, odpowiesz inaczej na jedno tylko pytanie, to może to spowodować, że zmienisz się w inny typ. Dla każdego jest to psychometrycznie zniechęcające.
Spośród czterech funkcji – percepcja, intuicja, myślenie i odczuwanie – ta, która jest „dominująca”, nie jest określana na podstawie najwyższego wyniku z tych czterech, ale na podstawie kalkulacji opartej na dodatkowym czynniku ocenianie i obserwacja.

Co więcej, czynnik ocenianie i obserwacja determinuje kolejność ośmiu jungowskich funkcji postawy jednostki (jednak ta kolejność ma niewielkie poparcie empiryczne).
Określenie względnej intensywności pięciu czynników nie wymaga kalkulacji opartych na wynikach oceniania i obserwacji. Prostsze podejście sugeruje, że stopień preferencji jednostki dla danego czynnika jest określany przez jej wynik w tym czynniku.

Ponadto, zamiast przyjmować bezpodstawne założenia dotyczące kolejności wykorzystania różnych cech, intensywność każdej cechy Luminy Spark w każdej z trzech Person jest mierzona bezpośrednio i normalizowana bez potrzeby przyjmowania jakichkolwiek założeń.
W innych narzędziach oceny osobowości istnieje zazwyczaj binarny wybór pomiędzy różnymi aspektami. To co kocham w Luminie Learning to fakt, że mówi o dwoistości kobiety - lub mężczyzny. Jest bardzo łatwa w użyciu, bardzo łatwa do zrozumienia i daje wszystkim w organizacji wspólny język. To tak skuteczne narzędzie, ponieważ dzięki niemu możesz nawiązywać relacje i komunikować się bardziej efektywnie.

Ted Huang

Product Strategist, Moody's Analytics